RUSSLAND

„Mühlroser Generationen“: Erinnerungen an den Kohlendreck

„Miłoraske generacije“: Dopomnjenja na wuhlowy próch (interviewy wot dr. Cordule Ratajczakoweje, 1995) „Mühlroser Generationen“: Erinnerungen an den Kohlendreck (Interviews von Dr. Cordula Ratajczak, 1995) Žiwjenje z wuhlom — hospodarska přeměna w serbskej holi Leben mit der Kohle — Der wirtschaftliche Wandel im Lausitzer Heidegebiet W 20. lětstotku dožiwi wjele ludźi w serbskej holi wulke hospodarske změny. Brunicowa industrija wutłóči tradicionelne powołanja a ratarstwo. W běhu časa dźěłachu přeco wjace muži a žonow we wuhlowych jamach. Brunica pak njepřinjese jenož dźěłowe městna, ničeše zdobom domiznu wobydlerjow hole — přećiwk, kiž hač do dźensnišeho časa žiwjenje tuteje kónčiny wobwliwuje. Přikład za to je w lěće 1972 hač k połojcy wotbagrowana wjes Miłoraz. Tam so tute wuwiće wosebje jasnje pokaza. W lěće 1995 poda so kulturnowědomostnica Cordula Ratajczakowa we wobłuku swojeje disertacije „Mühlroser Generationen“ do wsy, zo by wobydlerjow interviewowała. Jich dopomnjeća su z předmjetom medijoweje stacije. Wuběrk citatow złožowaše so na diplomowe dźěło Jakuba Gruhla. Film z titulom „Žałosći nam Łužyca – Die Schmerzen der Lausitz“ wudospołnja dopomnjeća na žiwjenje z wuhlom we wobrazach. Režiser Pětr Rocha chce při tym wosebje na situaciju čłowjeka w nječłowjeskej wokolinje skedźbnić. Film je třeći dźěl rjada filmow wo brunicowej industriji we Łužicy. Im 20. Jahrhundert durchlebten viele Menschen im Lausitzer Heidegebiet große wirtschaftliche Veränderungen. Die

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *