RUSSLAND

„Mühlroser Generationen“: Erinnerungen – Wohnen in Mühlrose

„Mühlroser Generationen

„Miłoraske generacije“: Dopomnjenja, kak so w Miłorazu bydleše (interviewy wot dr. Cordule Ratajczakoweje, 1995) „Mühlroser Generationen“: Erinnerungen – Wohnen in Mühlrose (Interviews von Dr. Cordula Ratajczak, 1995) Žiwjenje z wuhlom — hospodarska přeměna w serbskej holi Leben mit der Kohle — Der wirtschaftliche Wandel im Lausitzer Heidegebiet W 20. lětstotku dožiwi wjele ludźi w serbskej holi wulke hospodarske změny. Brunicowa industrija wutłóči tradicionelne powołanja a ratarstwo. W běhu časa dźěłachu přeco wjace muži a žonow we wuhlowych jamach. Brunica pak njepřinjese jenož dźěłowe městna, ničeše zdobom domiznu wobydlerjow hole — přećiwk, kiž hač do dźensnišeho časa žiwjenje tuteje kónčiny wobwliwuje. Přikład za to je w lěće 1972 hač k połojcy wotbagrowana wjes Miłoraz. Tam so tute wuwiće wosebje jasnje pokaza. W lěće 1995 poda so kulturnowědomostnica Cordula Ratajczakowa we wobłuku swojeje disertacije „Mühlroser Generationen“ do wsy, zo by wobydlerjow interviewowała. Jich dopomnjeća su z předmjetom medijoweje stacije. Wuběrk citatow złožowaše so na diplomowe dźěło Jakuba Gruhla. Film z titulom „Žałosći nam Łužyca – Die Schmerzen der Lausitz“ wudospołnja dopomnjeća na žiwjenje z wuhlom we wobrazach. Režiser Pětr Rocha chce při tym wosebje na situaciju čłowjeka w nječłowjeskej wokolinje skedźbnić. Film je třeći dźěl rjada filmow wo brunicowej industriji we Łužicy. Im 20. Jahrhundert durchlebten viele Menschen im Lausitzer Heidegebiet große wirtschaftliche

Schreibe einen Kommentar